منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی وزارت علوم 

ضرایب کنکور ارشد روانشناسی

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی وزارت علوم 

 • آسیب شناسی روانی بر اساسDSM-5 ، تالیف گنجی،  دو جلد نشر ساوالان
 • خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک، ترجمه رضاعی
 • اسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 نوشته هالجین،  ترجمه سیدمحمدی
 • روانشناسی کودکان استثنائی، تالیف مهدی گنجی، نشر ساوالان
 • کودکان استثنائی، نوشته میلانی فر، نشر قومس
 • آموزش کودکان استثنائی، نوشته سیف نراقی و نادری
 • آمار در علوم تربیتی و روانشناسی، نوشته دکتر علی دلاور، نشر رشد
 • کتاب مدرسان شریف
 • روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور
 • روش تحقیق در علوم رفتاری، نوشته رمضان حسن زاده
 • کتاب مدرسان شریف
 • کتاب پوران پژوهش
 • روانشناسی فیزیولوژیک، نوشته خداپناهی، نشر سمت
 • فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز نوشته حائری روحانی، نشر سمت
 • انگیزش و هیجان، نوشته خداپناهی، نشر سمت
 • کتاب پوران پژوهش
 • علم النفس، نوشته احدی و بنی جمالی، نشر دانشگاه علامه طباطبایی
 • روانشناسی شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی، نوشته علی اصغر احمدی
 • علم النفس دکتر کجباف
 • کتاب مدرسان شریف
 • نظریه های روانشناسی رشد، نوشته ویلیام کرین، ترجمه خویی نژاد، نشر رشد
 • روانشناسی رشد، لورا برک،  ترجمه سیدمحمدی، دو جلد، نشر ارسباران
 • روانشناسی ژنتیک، نوشته محمود منصور، نشر سمت
 • روانشناسی ژنتیک، نوشته منصور و دادستان، نشر رشد
 • کتاب مدرسان شریف
 • متون روانشناسی به زبان انگلیسی، نوشته  لیندا لیل
 •  متون روانشناسی دکتر سیدمحمدی
 • روانشناسی بالینی، نوشته فیرس و ترال، ترجمه  فیروز بخت، نشر رشد
 • کتاب مدرسان شریف
 • روانشناسی بالینی، نوشته سعید شاملو، نشر رشد
 • راهنمای سنجش روانی، مارنات و گراث، (آزمون های پر کاربرد)
 • روانشناسی عمومی، نوشته هیلگارد، ترجمه براهنی، نشر رشد
 • روانشناسی عمومی، نوشته حمزه گنجی