دانلود

دانلود رایگان جزوه ‎⁨روانشناسی عمومی

روانشناسی  سعی میکند پاسخ این سؤالها و صدها سؤال دیگر را پیدا کند. بنابراین، جذابیت روانشناسی در این است که به سوالهای شما پاسخ می دهد. به سخن دیگر، روان شناسی درباره خود شما صحبت میکند: این که چگونه فکر میکنید، چرا قبول می شوید یا قبول نمی شوید، چگونه احساس غم با شادی می کنید، چرا از شخصی یا از رنگی خوشتان می آید، چرا گاهی از یک نفر بدتان می آید و علت آن را نمیدانید و خلاصه این که چگونه رفتار می کنید. بنابراین، وقتی روان شناسی می خوانید در واقع رفتار خود را مطالعه می کنید و در نتیجه می توانید رفتار دیگران را نیز مطالعه کنید.  جزوه خلاصه روانشناسی عمومی حاضر بصورت رایگان از کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد تهیه شده است.

دانلود رایگان جزوه ‎⁨روانشناسی رشد

روانشناسی تحولی شاخه ای ازروان شناسی است که به مطالعه ی پدیدآیی، تحول و سرانجام فرایندهای روانی درطول عمر می پردازد. روانشناس تحولی دراین بخش از روان شناسی به دنبال این است که بفهمد: فرایندهای روانی و تواناییهای شناختی، عاطفی و هیجانی چگونه پدیدار می شوند ، چگونه متحول می شوند و سرانجام این فرایندها به کجا منتهی می شوند. پاسخ به این سه سوال اساسی، یافته ها وقوانینی را به روان شناس می دهد که درقلمرو روان شناسی تحولی توحید می یابند. دراین روان شناسی، روان شناس تحولی درپی تبیین چگونگی تهیه و استقرار تواناییهای ذهنی و روانی و تعیین سن اکتساب آنها می باشد.  جزوه خلاصه روانشناسی رشد حاضر بصورت رایگان از کتاب روانشناسی رشد کرین تهیه شده است.

دانلود رایگان جزوه ‎⁨خلاصه نظریه اریکسون⁩

اریکسون معتقد بود از لحاظ تاریخی، همه قبایل یا قوم ها، از جمله ایالات متحده، چیزی را که او گونه کاذب نامیده پرورش داده اند. یعنی، تصور غلطی که جامعه خاصی آن را تداوم بخشیده مبنی بر این که به یک نحوی برگزیده شده است تا گونه ممتاز انسان باشد. در قرن های گذشته، این اعتقاد به بقای قبیله کمک کرده است، اما چنین تصور تأثر آمیزی مانند آنکه آلمان نازی نشان داد با توجه به مسایل مهم نابود کردن دنیا، بقای هر ملتی را تهدید می کند.

دانلود رایگان جزوه آسیب شناسی روانی

درس آسیب شناسی روانی که همراه با درس کودکان استثنائی باهم در تمام گرایش ها دارای ضریب ۲ می باشند، دارای اهمیت بسیار بالایی در کنکور ارشد و دکتری روانشناسی بوده و به دلیل حجم بالای مطالب و حضور ۵۰ درصدی در سوالات بخش مرضی کنکور یکی از مهمترین دروس است.  جزوه آسیب شناسی روانی حاضر بصورت رایگان از منابع مختلفی چون هالجین و گنجی تهیه شده است.

دانلود رایگان جزوه کودکان استثنائی

درس کودکان استثنائی که همراه با درس آسیب شناسی روانی باهم در نمام گرایش ها دارای ضریب ۲ می باشند در کنکور ارشد روانشناسی، دارای اهمیت بسیار بالایی در کنکور ارشد و دکتری روانشناسی بوده و به دلیل حجم بالای مطالب و حضور ۵۰ درصدی در سوالات آسیب شناسی روانی یکی از مهمترین دروس است.  جزوه کودکان استثنائی حاضر بصورت رایگان از منابع مختلفی چون کتاب کودکان استثنائی میلانی فر و گنجی تهیه شده است.

دانلود رایگان جزوه روانشناسی بالینی

درس روانشناسی بالینی با ضریب ۳ در کنکور ارشد روانشناسی، دارای بالاترین ضریب اثر در کنکور بوده و به نوعی مهمترین درس می باشد. جزوه روانشناسی بالینی حاضر بصورت رایگان از منابع مختلفی چون کتاب روانشناسی بالینی فیرس تهیه شده است.