نکته و تست

  • گروه #آموزش_روانشناسی_روانسان 📚 برگزاری کلاس #تدریس_و_نکته_و_تست_جامع و نوین مجازی 💥درس روانشناسی فیزیولوژیک💥 🌟تدریس تمام مطالب پیش از بررسی تست ها 🌟نکته و تست موضوعی در ۲۰ بخش 🌟بررسی و حل تمام تست های کنکور از سال ۸۰ تا ۹۸ 🌟تدریس مضاعف هر مبحث بر سر هر تست 🌟نکته و تست تجمعی سال های ۹۷ و ۹۸ 🔸در این دوره آموزشی و تمرینی شما تمام مطالب را از صفر آموزش خواهید دید و صرفا با یک دوره توضیح تست تنها مواجه نیستید💪 🗣 مدرس دوره: وحید ولدی (کارشناس ارشد بالینی رتبه ۵۶ ارشد، دبیر و مدرس کارگاه های انجمن علمی دانشگاه شاهد). آنچه با تهیه دوره، رایگان بدست خواهید آورد: ✌️پشتیبانی ویژه تا روز کنکور ✌️عضویت در گروه اختصاصی رفع اشکال ✌️۱۰ درصد تخفیف خدمات مشاوره تلفنی ✌️۵۰ درصد تخفیف جزوه ✌️۱۰ درصد تخفیف انتخاب رشته
  • گروه #آموزش_روانشناسی_روانسان 📚 برگزاری کلاس #تدریس_و_نکته_و_تست_جامع و نوین مجازی 💥درس آسیب شناسی روانی💥 🌟تدریس تمام مطالب پیش از بررسی تست ها 🌟نکته و تست موضوعی در ۲۰ بخش 🌟بررسی و حل تمام تست های کنکور از سال ۸۰ تا ۹۸ 🌟تدریس مضاعف هر مبحث بر سر هر تست 🌟نکته و تست تجمعی سال های ۹۷ و ۹۸ 🔸در این دوره آموزشی و تمرینی شما تمام مطالب را از صفر آموزش خواهید دید و صرفا با یک دوره توضیح تست تنها مواجه نیستید💪 🗣 مدرس دوره: وحید ولدی (کارشناس ارشد بالینی رتبه ۵۶ ارشد، دبیر و مدرس کارگاه های انجمن علمی دانشگاه شاهد).
  • گروه #آموزش_روانشناسی_روانسان 📚 برگزاری کلاس #تدریس_و_نکته_و_تست_جامع و نوین مجازی 💥درس انگیزش و هیجان💥 🌟تدریس تمام مطالب پیش از بررسی تست ها 🌟نکته و تست موضوعی در ۲۰ بخش 🌟بررسی و حل تمام تست های کنکور از سال ۸۰ تا ۹۸ 🌟تدریس مضاعف هر مبحث بر سر هر تست 🌟نکته و تست تجمعی سال های ۹۷ و ۹۸ 🔸در این دوره آموزشی و تمرینی شما تمام مطالب را از صفر آموزش خواهید دید و صرفا با یک دوره توضیح تست تنها مواجه نیستید💪 🗣 مدرس دوره: وحید ولدی (کارشناس ارشد بالینی رتبه ۵۶ ارشد، دبیر و مدرس کارگاه های انجمن علمی دانشگاه شاهد). آنچه با تهیه دوره، رایگان بدست خواهید آورد: ✌️پشتیبانی ویژه تا روز کنکور ✌️عضویت در گروه اختصاصی رفع اشکال ✌️۱۰ درصد تخفیف خدمات مشاوره تلفنی ✌️۵۰ درصد تخفیف جزوه ✌️۱۰ درصد تخفیف انتخاب رشته .
  • گروه #آموزش_روانشناسی_روانسان 📚 برگزاری کلاس #تدریس_و_نکته_و_تست_جامع و نوین مجازی 💥درس کودکان استثنائی💥 🌟تدریس تمام مطالب پیش از بررسی تست ها 🌟نکته و تست موضوعی در ۲۰ بخش 🌟بررسی و حل تمام تست های کنکور از سال ۸۰ تا ۹۸ 🌟تدریس مضاعف هر مبحث بر سر هر تست 🌟نکته و تست تجمعی سال های ۹۷ و ۹۸ 🔸در این دوره آموزشی و تمرینی شما تمام مطالب را از صفر آموزش خواهید دید و صرفا با یک دوره توضیح تست تنها مواجه نیستید💪 🗣 مدرس دوره: وحید ولدی (کارشناس ارشد بالینی رتبه ۵۶ ارشد، دبیر و مدرس کارگاه های انجمن علمی دانشگاه شاهد). آنچه با تهیه دوره، رایگان بدست خواهید آورد: ✌️پشتیبانی ویژه تا روز کنکور ✌️عضویت در گروه اختصاصی رفع اشکال ✌️۱۰ درصد تخفیف خدمات مشاوره تلفنی ✌️۵۰ درصد تخفیف جزوه ✌️۱۰ درصد تخفیف انتخاب رشته .